KFC Lennik

De inhoud van de website heeft betrekking op seizoen 2022-2023. We trachten de website zo spoedig mogelijk bij te werken met de juiste informatie voor seizoen 2023-2024. 

Intern reglement

 Dit ‘Intern Reglement’ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van KFC Lennik: spelers, staf en ouders. Strikte naleving van deze richtlijnen moet de werking van onze clubwerking garanderen.

 • Voor de training tracht je uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de training in de kleedkamer aanwezig te zijn
 • Enkele minuten voor het aanvangsuur van de training begeven we ons in volledige sportuitrusting samen met de trainer in groep naar het oefenveld
 • Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten
 • Aanwezigheid op de training is verplicht.
 • Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn op de training of wedstrijd, verwittigt hij telefonisch  tijdig en  persoonlijk de trainer. (een berichtje wordt niet aanvaard)
 • Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig excuus
 • Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 u voor aanvang in de kleedkamer aanwezig
 • Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip en plaats samen
 • Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je als bankzitter start of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt
 • Vanaf de categorie U12 zijn de spelers verplicht hun identiteitskaart mee te brengen naar de wedstrijd. De bondinstanties hebben beslist dat spelers die hun identiteitskaart niet kunnen voorleggen, niet aan de wedstrijd mogen deelnemen. Voor de miniemen (van U12) die nog geen identiteitskaart hebben is een wettelijk document (vb: KidsID, reispas) met foto verplicht.
 • Wees altijd en overal beleefd en behandel medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect. Iedere spelers is namelijk steeds een uithangbord van onze club.
 • Bij aankomst en vertrek geef je je trainers, afgevaardigden en medespelers steeds een hand.
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na elke wedstrijd.
 • In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten zullen echter wel ten allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.
 • Pestgedrag hoort niet thuis in onze club. Indien dit wel het geval blijkt te zijn, zal er dan ook streng op worden gereageerd en indien nodig zullen er sancties worden opgelegd door het bestuur.
 • Wanneer je op de club bent, geef je altijd het beste van jezelf. Dit doe je door steeds inzet, motivatie en concentratie te tonen tijdens trainingen en wedstrijden.
 • De spelers, trainers en begeleiders zijn het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van onze club niet in diskrediet door onbehoorlijk gedrag op het terrein of daarbuiten. Ingeval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het bestuur in samenspraak met de trainer een sanctie uitspreken.

Over de club, medewerkers en medespelers wordt enkel positief gesproken. In geen geval verstuur je negatieve of provocerende berichten via sociale kanalen.· Niet alle informatie via sociale media is correct of goed onderbouwd. Beperk het gebruik van Facebook, Twitter, enzovoort.

 • Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen (met gebruik van badslippers).
 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing,… ) gedragen tijdens de training of wedstrijd.
 • Het is absoluut verboden om in de kleedkamers en onder de douches te urineren!
 • Algemene en specifieke informatie m.b.t. trainingen en wedstrijden is voor iedere speler beschikbaar bij zijn betreffende trainer.
 • Trainings- & wedstrijdschema’s hangen steeds ad valvas uit op het informatiebord.
 • De regels van de Belgische wetgeving zijn van toepassing wanneer verplaatsingen per auto gemaakt worden.
 • Iedere speler moet in de mate van het mogelijke zelf zorgen voor vervoer heen en terug bij uitwedstrijden. Als hij geen vervoer heeft, kan hij op voorhand aan een medespeler en/of begeleider vragen of hij met hen kan meerijden.
 • Bij uitwedstrijden vertrekken de auto’s stipt op het afgesproken tijdstip en plaats. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de trainer. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever wil gaan, vraagt op voorhand toestemming aan zijn trainer.
 • Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.
 • Studies hebben altijd voorrang op voetbal.
 • Indien je verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.
 • Tijdens de examens zal het trainingsritme aangepast worden voor de oudere leeftijdscategorieën.
 • Vergeet niet dat succes op school en in het voetbal meestal hand in hand gaan!
 • Bij een kwetsuur kan je bij je afgevaardigde, de website of het secretariaat een ongevalsaangifte bekomen. Deze dient binnen de 7 dagen volledig ingevuld op de club afgeleverd te worden. De volledige procedure kan je verkrijgen via je afgevaardigde of op de website.
 • Gelieve bij kwetsuren een arts of een kinesist te raadplegen. Communiceer de diagnose ook naar je trainer via een attest.
 • Tijdens kwetsuren wordt er van je verwacht om zeker de thuiswedstrijden van je ploeg bij te wonen.
 • Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties. Zij dienen dus ook vermeden te worden.
 • Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.
 • Voor een training of wedstrijd raden we aan een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende (Cola, Sprite, Fanta,…) dranken wordt afgeraden.
 • Ook het opnemen van gezonde voedingsstoffen na training of wedstrijd wordt ten zeerste aangeraden.
 • Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen. Hou op deze manier alleszins je gewicht onder controle.
 • Het is aangeraden om een grondige medische check-up te laten uitvoeren alvorens voetbal in competitieverband te beoefenen. Een cardio-onderzoek kan hiervan deel uit maken.
 • Elke jeugdspeler ontvangt een kledijpakket dat volgens de richtlijnen moet gebruikt worden.
 • Alle leden van KFC Lennik dragen bij de wedstrijden de clubuitrustingen die hen door de club zijn toebedeeld. Dit uit respect voor alle sponsors van de club. Het niet-dragen van de afgesproken uitrusting kan leiden tot een sanctie door de trainer of het bestuur.
 • Boven kousen worden geen anderskleurige sokken of tape gedragen tijdens wedstrijden. Scheenbeschermers zijn verplicht (aan te schaffen door speler).
 • Tijdens de wedstrijd wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde liesbroeken in een verschillende kleur dan de kleur van de voetbalshort.
 • Voetbalschoenen: tot en met U10 is men van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi’s) te trainen.
 • Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.
 • De spelers worden verondersteld steeds beenbeschermers te dragen tijdens trainingen, tenzij het uitdrukkelijk toegestaan wordt door de trainer om zonder te trainen.
 • Het dragen van een lange broek is verplicht van november tot februari, het gebruik van een regenvest is aan te raden.
 • Je voetbalschoenen dienen steeds gepoetst te zijn.
 • De verloren voorwerpen bevinden zich in de daartoe voorziene plaats in de voetbalkantine
 • Iedere jeugdspeler ontvangt bij de start van de trainingen een nieuwe bal. De speler is hiervoor verantwoordelijk en dient deze elke training mee te brengen (bij vergetelheid kan er niet meegetraind worden).
 • Indien de bal stuk is, wordt deze binnengebracht bij een bestuurlid en wordt deze indien mogelijk hersteld of
  vervangen.
 • Het oppompen van ballen gebeurt in groep onder supervisie van trainer of afgevaardigde. De voorschriften met betrekking tot opblazen dienen strikt nageleefd te worden.
 • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een koptelefoon, iPad, iPhone, enzovoort schade werd toegediend. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de speler zelf. Tevens is het gebruik van de gsm/Ipad en dergelijke tijdens wedstrijden en trainingen verboden.
 • Waardevolle voorwerpen worden het liefst thuis gelaten. Als het niet anders kan, worden deze afgegeven aan de afgevaardigde/ trainer tijdens training en/of wedstrijd.
 • De club kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal.
 • Het wassen van de wedstrijduitrusting gebeurd op de club door de trainer en/of afgevaardigde, in de daarvoor voorziene plaats met wasmachines. Wanneer het wasmachine en/of droogkast leeg staan, moet er een lading was ingestoken worden. De wedstrijduitrusting die thuis gewassen word door de trainer/ afgevaardigde zal door de club worden vergoed.
 • De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de
  deuren getrapt. Indien dit toch gebeurt en schade wordt vastgesteld, zal de club naargelang de omstandigheden
  optreden en het individu of de ploeg verantwoordelijk stellen.
 • Roken, alcohol en stimulerende middelen zijn verboden in de kleedkamers en op het voetbalveld.
 • De schoenen en eventueel de ballen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding in de gangen, kleedkamers of onder de douche.
 • De kleedkamers en terreinen worden na elke training en wedstrijd steeds in ordelijke staat achtergelaten. Spelers, trainers en afgevaardigden zijn hiervoor verantwoordelijk.
 • Het effectieve opkuisen van kleedkamers na de trainingen wordt bepaald door de trainer, dit kan gebeuren door een beurtrol tussen de spelers. De trainer blijft wel eindverantwoordelijk.
 • Bij wedstrijden is de afgevaardigde die toeziet dat kleedkamers KFC en tegenstander gereinigd zijn.
 • Er wordt voor of na training/wedstrijd niet over het terrein gelopen.
 • Opwarmen voor de wedstrijd gebeurt in de daarvoor voorziene opwarmingszones.
 • Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en na de training weer verzameld worden (en op ordentelijke manier in het materiaalkot geplaatst worden).
 • Verplaatsbare doelen worden tijdens de trainingen steeds vastgezet en na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
 • In de kantine zijn voetbalschoenen niet toegestaan.
 • Opzettelijke schade aan de infrastructuur, op eigen terrein en/of verplaatsing, veroorzaakt door een spelend lid van onze club, zal door de speler zelf vergoed moeten worden. Eveneens zal hij zich tegenover het bestuur moeten verantwoorden. Zij zullen dan beslissen of er eventueel een bijkomende sanctie moet worden gegeven.

Wij (ouders, familie en vrienden van jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet spelers, ouders, toeschouwers, afgevaardigden en trainers mogelijk zijn om van voetbal te genieten in een veilige en positieve omgeving. We moeten altijd goed in ons achterhoofd houden dat jeugdvoetbal een tijd is om de spelers hun technische, fysische, mentale en tactische vaardigheden te ontwikkelen. Winnen is niet alles.

Het is niet toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden ingericht door andere ploegen. Gelieve de TVJO te contacteren indien je hiervoor een uitnodiging ontvangt.

Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de afgevaardigde en/of TVJO.

 • Per seizoen wordt door het bestuur de lidmaatschapsbijdragen voor KFC Lennik vastgelegd. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de inschrijving bij onze club en de verzekering.
 • Het lidgeld moet voldaan worden vóór de datum van de eerste competitiewedstrijd van het voetbalseizoen.

 • Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer en/of de TVJO een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen.
 • Boetes opgelegd door de KBVB zullen steeds individueel doorgerekend worden

Gelieve zo weinig mogelijk vakanties te plannen tijdens de training- en wedstrijdperiodes. De voorbereiding start zoals aangegeven en hierop worden alle spelers verwacht. Gelieve 3 weken op voorhand je trainer te verwittigen indien je toch niet aanwezig zou kunnen zijn.

 • Bij clubevenementen wordt op de medewerking en verantwoordelijkheid van jeugdspelers gerekend.
 • Aan de hand van een schema en vaste afspraken bepaalt de jeugdopleiding welke leeftijdscategorieën hiervoor in aanmerking komen.

Er vinden 3 algemene evaluaties plaats op één seizoen, afgaande op trainings- & wedstrijdbeoordelingen:

 1. Midden September: interne evaluatie met trainers & TVJO
 2. Begin December: functioneringsgesprek met speler en ouder
 3. Begin Maart: oudercontact waarin een evaluatie van het voorbije seizoen wordt gegeven en de vooruitzichten op het nieuwe seizoen besproken worden.